Posts

Posts uit 2019 weergeven

Zorgen in de breedste zin van het woord.

Afbeelding
Er zijn een aantal rechten waar wij als mensen recht op hebben, zolang we ons op het grondgebied bevinden van een staat die deze rechten respecteert. Internationale rechten zijn door meerdere landen ondertekend om daarmee naar elkaar toe aan te geven we geschikt zijn om bevriend te worden met elkaar. Één van die rechten zijn de internationale rechten van de mens en het kind, opgesteld door de Verenigde Naties. Als landen een hele goede vriendschap met elkaar hebben kan het zijn dat er voor deze bevriende landen aanvullende rechten geformuleert kunnen worden voor die sterkere vriendschap. Een dergelijke vriendschap noemen we de Europeese unie. En de rechten daarbinnen het Europese verdrag op de rechten van de mens en het kind. Beide rechten dienen de lidstaten die deze rechten ondertekenen te honoreren en in hun nationale wetgeving implementeren. En vanaf de invoering mogen deze rechten niet conflicteren met die nationale wetgeving. Uitzonderingsgronden mogen dan ook niet in de n

We gaan aangifte doen.

De societeit biedt slachtoffers van institutionele mishandeling bescherming, binnen onze 4 muren. DE SOCIETEIT is op zoek naar ervaringsdeskundigen en slachtoffers van institutionele mishandeling. Mishandeling dat plaats vond onder regie van een persoon binnen een instelling, die gerechtelijk uit mandaat van die instelling een jeugdbeschermingsmaatregel ten uitvoering brengt of bracht. De societeit is van mening dat het Openbaar ministerie en het strafhof onterecht geen aandacht besteedt aan mishandeling door profesionele instanties binnen jeugdbeschermingsmaatregelen. En kan deze onachtzaamheid en het bagatelliseren van deze feitelijke misdrijven, door het OM aantonen. Art 300 lid 4. Van het strafrecht geeft aan dat je iemand mishandelt als je opzettelijk en langdurig van iemand de gezondheid beperkt. Mishandeling is een misdrijf en kent een straf en een vervolging indien voldoende aangetoond. We willen aangiftes gaan doen van mishandeling door deze personen, werkende voor deze i

De societeit De Kamer van Sociale waarden zoekt donateurs.

De Kamer van Sociale waarden is de tegenhanger van de kamer van koophandel. Sociaal handelen is geen koophandel. Verbintenissen vergen geen financiële verbintenissen binnen het sociaal domein. Er is geen kwaliteitsnorm of productennpakket. We zijn de conccurent van de institutionele beroepsmatige sociale zorgverlener, duurzaam, onafhankelijk zolang ervaringsdekundigheid en participatie vanuit de sociëteit mogelijk is. Maar we ontvangen geen WMO bijdrage, geen ondersteuning door PGB bijdragen en hebben voor alsnog door het ontbreken van resultaten geen recht op subsidie als vrijwilligersorganisatie. En we zijn geen organisatie maar een netwerk en een faciliteit die societeit heet met daarbinnen vrienden waarmee we verbintenissen onderhouden. Waar nodig gecoached door coaches aangewezen door de groep. Een coopererend netwerk dat bestaan uit verantwoord burgers met een vriendschapelijke relaties die bestaan uit verbintenissen. Passie, liefde, vriendelijkheid, waardering voor elkaars bij

9 februari Inloopdag Jeugdbeschermingsmaatregel.

Afbeelding
Een jeugdbeschermingsmaatregel is een ingrijpende maatregel. En doet een kind altijd schade aan. Schade door het scheiden van de verzorgende ouder of ouders van het kind. Eigenwaarden van het kind worden ondermeind (waardering en erkenning vanuit bestaande verbintenissen worden verbroken). Eigen Veiligheid is dan het mechanisme wat de boventoon krijgt en cognitieve ontwikkeling stopt. Kinderen krijgen symptomen van PTSS.  Goede pleegzorg en goed contact met de ouders is daarbij niet alleen essentieel maar ook de hulpvraag op dat moment vanuit ouders voor het kind. Jeugdzorg kijkt weg. Pleegouders zijn in die situatie mede geselecteerd in hun bereidheid om met ouders samen te werken. Echter komt het structureel voor dat pleegouders hierin niet meegaan. Hun argument is daarin dat zij meerdere pleegkinderen bezitten. En dat er jalousie kan ontstaan tussen kinderen in pleegzorg die geen omgang hebben met ouders en kinderen die dat wel hebben. Vandaar er geen samenwerkin

De societeit neemt zorgen van binnen de gemeenschap Eygelshoven op zich.

Eygelshoven, tot 1980 een zelfstandige gemeente en vanaf dat moment onderdeel van de gemeente Kerkrade.  Eygelshoven heeft als eerste in Nederland een Sociëteit die zich tot doel heeft gesteld, eigenaarschap te nemen in de zorg voor elkaar. De sociëteit Eygelshoven Sociaal, met zijn faciliteit de kamer van Sociale waarde is gevestigd aan de Laurastraat 87. Iedereen in Eygelshoven en iedereen met behoefte naar eigenaarschap over een zorgverbintenis is uitgenodigd en welkom om in en vanuit de sociëteit deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de societeit. Wij, woonachtig in de sociëteit organiseren activiteiten gezamelijk met aangesloten participanten , met het doel tot zorg verbintenissen te komen en deze verbintenissen te sterken zodat zij inzichtelijk en vrijwillig duurzaam blijven.  We garanderen voor alle deelnemens een professioneel en inzichtelijk sociaal sterk netwerk waarbij tevens profesionals betrokken kunnen worden indien het aan eigen krac

Een ontmoetingsplek op facebook

Ben je inwoner van Eygelshoven of omgeving. Of heb je sociale verbintenissen met een inwoner van Eygelshoven of omgeving. Kom dan naar deze besloten groep waar alle toekomstige participanten met elkaar óók via Facebook in contact kunnen komen. De Sociëteit de Kamer van Sociale waarden, vanwaaruit activiteiten voor inwoners en zijn verzorgers plaats vinden. Zoekt naar participanten, mensen met ervaringen die van waarde kunnen zijn in het herstel van anderen, mensen met sociale krachten die om waardering en erkenning vragen. En wensen deel te nemen en activiteiten mede te organiseren ,met het doel sociale verbintenissen met elkaar aan te gaan en te onderhouden. Zodat we bij de societeit aangesloten Sociale netwerken inzichtelijk en operationeel in te zetten zijn voor alle inwonenden van Eygelshoven en hun verzorgers. Indien dit binnen een Sociale verbintenis plaats vindt en de societeit daarbij als ontmoetingspunt kan faciliteren. Delen wordt zeer gewaardeerd. We willen iedereen bereike